Menu Sluiten

de kerk voor u

Bijzondere diensten

DE HEILIGE DOOP

De bediening van de Heilige Doop vindt meerdere malen per jaar plaats, al naar gelang zich doopouders aanmelden. De data vindt u in “Het Baken” vermeld. Aangifte hiervoor vindt plaats bij de scriba. Minimaal één ouder dient (doop)lid te zijn van de Hervormde gemeente Goedereede en de Heilige Doop zal voor de kleine kinderen van de gemeente door hun beide ouders dienen te worden begeerd. Aan de doop wordt door ons grote betekenis toegekend. Tijdens de dienst wordt het klassieke doopformulier gebruikt en wordt van de ouders het jawoord verwacht op de in het formulier gebruikte belijdenisvragen.

Voorafgaand aan de bediening van de Heilige Doop is er de doopcatechese voor de ouders, één week voor het dopen. Beide ouders worden dan verwacht, waarbij het wettig bewijs van geboorte (trouwboekje) meegebracht behoort te worden. De kerkenraad heeft het voornemen om het doopbezoek door de predikant en de wijkouderling uit te voeren om zo ook met de doopouders persoonlijk te spreken over de betekenis van de Heilige Doop en om nader in te gaan op het ingevulde formulier.

HET HEILIG AVONDMAAL

Het Heilig Avondmaal is door de Heere Jezus zelf ingesteld. Zijn bevel luidde: “Doet dat tot Mijn gedachtenis”. Het is een zichtbaar teken en zegel, waardoor God ons de beloften van het Evangelie des te beter wil leren begrijpen.

4 maal per jaar mag de Tafel des Heeren gedekt staan met Zijn Maaltijd in het midden van de gemeente. De data vindt u in “Het Baken” vermeld. Op de voorafgaande zondag is er de voorbereidingsdienst, waarin ook het eerste deel van het klassieke Avondmaalsformulier wordt gelezen. Opdat we onszelf beproeven en onderzoeken in de volgende dagen zal de prediking zich ook voorbereidend richten op het zitten met de Heere Jezus aan Zijn Tafel. 

In de week van voorbereiding wordt het Censura Morum gehouden, meestal op woensdagavond. Lidmaten krijgen dan de gelegenheid om bezwaren tegen belijdenis en wandel van andere lidmaten in te brengen. Als is gebleken, dat na een gesprek onder vier ogen, het breken met de zonde wordt geweigerd, mag de kerkenraad worden geraadpleegd opdat het Avondmaal door onrechtmatig en onheus gebruik niet wordt ontheiligd.

In de week voorafgaand aan de avondmaalszondag is er in de Ark de “bezinning op het Heilig Avondmaal”. Op deze avond, waarbij zowel avondmaalgangers als niet-avondmaalgangers welkom zijn wordt een korte bezinning gehouden en is er gelegenheid tot het stellen van vragen met betrekking tot het Heilig Avondmaal.

Op de avondmaalszondag zal in de morgendienst de Tafel des Heeren staan aangericht, terwijl de avonddienst een dankzeggingsdienst zal zijn.

HUWELIJKSDIENST

De verbintenis van man en vrouw als exclusieve samenlevingsvorm. Het is goed om op de dag van je huwelijk na de voltrekking van het huwelijk door de ambtenaar van de burgerlijke stand, naar de kerk te gaan om Gods onmisbare zegen te vragen over de begonnen huwelijksweg.

Het verdient aanbeveling om tijdig contact op te nemen met de predikant (of de scriba), die de aanvraag tot huwelijksbevestiging aan de kerkenraad voorlegt. Het bruidspaar ontvangt in de huwelijksdienst een gezins- en trouwbijbel, meestal overhandigd door de wijkouderling. Voorafgaand aan de huwelijksdag vindt een gesprek plaats met de predikant, die met jullie het huwelijksformulier bespreekt en enkele bepalingen doorneemt, die door de kerkenraad hiertoe zijn opgesteld.

Daar de huwelijksdienst een gewone kerkdienst is, die in het midden van de gemeente plaatsvindt, wordt iedereen hartelijk uitgenodigd de dienst bij te wonen.

ROUWDIENST

Bij een sterfgeval wordt door de nabestaanden of de begrafenisondernemer contact opgenomen met de predikant of de scriba over de datum en het tijdstip van de begrafenis. De predikant (scriba) draagt er zorg voor, dat deze kennisgeving bij de gehele kerkenraad bekend wordt. De kerkenraad wil zoveel mogelijk gereed staan om pastorale bijstand te verlenen.

Het wordt op prijs gesteld als zowel de predikant als de scriba ook schriftelijk (door middel van een rouwkaart) in kennis worden gesteld. Over de gang van zaken tijdens de rouwdienst spreekt de predikant met de familie. 

BID- EN DANKDAG VOOR GEWAS, ARBEID EN VISSERIJ

In maart en in november worden respectievelijk bid- en dankdag gehouden op de dag, dat landelijk de kerken bid – en dankdag houden. ‘s Avonds is er een eredienst als bid/dankstond voor gewas, arbeid en visserij. ‘s Middags is er een dienst toegespitst op de schoolgaande kinderen. Dit kan (ook) gebeuren in samenwerking met andere kerken.

Omdat in het Woord staat geschreven, dat alle goede gave en volmaakte gift van boven komt, is een speciale gebedsdag geen overbodigheid, maar een geboden noodzakelijkheid. Op de dankdag mag het woord praktijk worden, dat de gaven met dankzegging genomen zijn en geheiligd worden door het Woord en het gebed.

LAATSTE ZONDAG VAN KERKELIJK JAAR

Op deze zondag vindt, na de bediening van het Woord en de gemeentezang, voorlezing plaats van de namen van hen, die ons in het achterliggende jaar ontvielen. We houden onze geliefden in gedachtenis, denken daarbij aan de eindigheid van ons eigen leven, en zoeken voor de bedroefden de troon der genade. We geven ons er rekenschap van, dat alleen de HEERE onze uitgang uit dit jaar en onze ingang in het komende jaar kan bewaren.

OUDEJAARSDIENST

Op de oudejaarsavond verootmoedigt de gemeente zich voor Gods aangezicht en wordt het jaar dat wegglijdt met gebed en dank, schuldbelijdenis en lofprijzing beëindigd.

NIEUWJAARSDIENST

Op de eerste morgen van het nieuwe jaar wordt de gemeente weer in Gods Huis verwacht. Uitnodigend staan dan de deuren open: HIJ verwacht u! Er mag beleden worden: Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar in “De Ark” te ontmoeten bij een kopje koffie en elkaar Gods zegen toe te wensen voor het nieuwe jaar.

DIENSTEN GERICHT OP HET KERKENWERK

Leest u bij een dienst: opening resp. sluiting winterwerk, dan gaat het om het volgende: In september/oktober wordt “De Ark” weer geopend voor allerlei kerkelijke ontmoetingen: Catechese – kringwerk – clubs – zondagschool – verenigingen, alles gaat weer beginnen. Hier wordt in de kerkdienst speciale aandacht aan gegeven. Meestal in april/mei wordt het seizoen beëindigd. Ook dit wordt in de eredienst herdacht.

HERVORMINGSDIENST

Onze gemeente is een hervormd-gereformeerde gemeente. Dit houdt o.a. in dat zij de Heere dankbaar is voor de hervorming of reformatie en de daarmee samenhangende belijdenisgeschriften. Er wordt waarde gehecht aan het blijvend gedenken van de tijd, waarin de Bijbel aan het volk werd gegeven met de boodschap: “door het geloof alleen gerechtvaardigd”. Op Hervormingsdag 31 oktober is het gebruikelijk dat gezamenlijk met de gemeenten Ouddorp en Stellendam een dienst wordt belegd.

X