Menu Sluiten

over ons

Wat geloven wij?

Ons geloof is in de eerste plaats gebaseerd op de Bijbel, het Woord van God.

De kernpunten van ons geloof staan kort beschreven in de Apostolische geloofsbelijdenis (of de twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof); deze oudst bekende belijdenis stamt al uit de tweede eeuw:

APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS

 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
 2. En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
 3. Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit den maagd Maria;
 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
 5. Ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
 6. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;
 7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in den Heiligen Geest.
 9. Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
 10. Vergeving der zonden;
 11. Wederopstanding des vleses;
 12. En een eeuwig leven.
X