Menu Sluiten

Liturgie

Tijdens de samenkomst van de gemeente in de eredienst bevinden we ons in de werkplaats van de Heilige Geest, waar God Zelf wil wonen en tot ons wil spreken door middel van Zijn Woord. Daarbij past een eerbiedige houding, die tot uiting komt in liturgie (= orde van dienst) en decorum (= het uiterlijke verzorging/de waardigheid).

De zondagse eredienst bestaat uit de volgende vaste onderdelen (liturgie):

Inleidend orgelspel

De dienst is nog niet begonnen. Iedereen mag zelf een plaats in de kerk zoeken (alle plaatsen zijn vrij). Als het heel druk is kan de koster u helpen bij het zoeken van een plaats. Tijdens de morgendienst kunnen kleine kinderen naar de crèche worden gebracht (in verenigingsgebouw De Ark).

De kerkenraad komt binnen

Het orgel stopt met spelen en de ouderling van dienst heet de gemeente welkom en heeft meestal enkele afkondigingen. Deze afkondigingen betreffen bijvoorbeeld activiteiten in de gemeente in de komende week of bijzondere omstandigheden. Hierna zingen we de opgegeven psalm/gezang of lied.

Stil gebed

De dienst wordt geleid door de voorganger (predikant, proponent of ouderling). De voorganger krijgt onder aan de trap een hand van de ouderling van dienst. Hiermee krijgt hij namens de kerkenraad de verantwoordelijkheid over de dienst. We bidden in stilte om een zegen voor de dienst.

Votum en groet

Een votum een plechtige verklaring van de gemeente dat zij alles van God verwacht. De voorganger (predikant, proponent of ouderling) spreekt de volgende tekst uit:
Onze hulp is in de Naam des HEEREN, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van Zijn handen (n.a.v. Psalm 124:8 en Psalm 138:8).

Als de voorganger een dominee is, voegt deze er de volgende groet of zegenbede aan toe:
Genade en vrede zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn; en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. (Openbaringen 1: 4 en 5).

Zingen

Lezing van de wet / Geloofsbelijdenis
In de morgendienst lezen wij Gods Wet, de Tien Geboden. Deze wet heeft God aan Mozes gegeven (zie Exodus 20: 1 -17). Hierin horen we wat God van ons mensen vraagt. Bovendien leren we hoe we in ons leven God kunnen liefhebben als dank voor Zijn liefde voor ons. In de middagdienst lezen we de Apostolische geloofsbelijdenis.Hierin spreken we als gemeente uit wat de kern van het christelijk geloof is.

Zingen

Gebed om schuldvergeving, opening van het Woord en de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezing

De voorgangr leest nu een gedeelte uit de Bijbel. Vervolgens geeft hij aan welke tekst uit de Bijbel hij heeft uitgekozen als thema voor deze dienst. Die tekst staat dan centraal in de preek.

Collecten

Voordat we nu gaan zingen speelt de organist iets langer. Tijdens het voorspel wordt er een collecte gehouden. Bij de afkondigingen aan het begin van de dienst is genoemd wat de bestemmingen zijn. De eerste collecte is voor de diaconie en is bestemd voor diverse projecten in binnen – of buitenland. De tweede en derde collecte zijn voor het kerkrentmeesterlijk beheer, bedoeld voor de eigen gemeente.
Het staat u vrij om iets te geven.

Zingen

Woordverkondiging

De voorganger geeft uitleg bij het Bijbelgedeelte dat gelezen is en houdt ons de boodschap er uit voor. Meestal deelt hij zijn preek op in een aantal aandachtspunten, die achtereenvolgens aan de orde komen.

Zingen

Gebed

Nu volgt er een gebed om de Heere God te danken voor de dienst die we met elkaar mochten hebben. We bidden of God in het bijzonder wil zijn bij mensen in nood, onder wie de zieken en hulpbehoevenden in de gemeente.

Zingen (zo mogelijk staande)

Zegen (zo mogelijk staande)

Na het zingen spreekt de voorganger namens God de zegen uit. Deze zegen is de belofte van God dat Hij bij ons wil zijn en ons wil helpen; dat Zijn liefde en genade met ons meegaat. Hij gebruikt hiervoor de volgende tekst:
De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.

Of: De HEERE zegene en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede! Amen. (Numeri 6:24-26).

Als de voorganger een proponent of ouderling is, zal de zegen als gebed uitgesproken worden.

De kerkenraad loopt terug

De voorganger krijgt weer een hand van de ouderling van dienst en geeft op die manier de verantwoordelijkheid voor de dienst weer terug.

Orgelspel en einde van de dienst

Als het orgel begint te spelen is de dienst afgelopen en wordt iedereen verzocht de kerk te verlaten.

  • Voorafgaand aan, en na afloop van de dienst is er het gebed in de consistorie door een ambtsdrager.
  • De vertaling van de Bijbel die gebruikt wordt is de Herziene Statenvertaling (HSV) uit 2010 en de daarbij uitgegeven hertaalde formulieren.
  • Tijdens de diensten worden de psalmen en gezangen ritmisch gezongen. Gebruikt worden de psalmen in de berijming van 1773 en de zogenaamde enige gezangen, zoals die achterin de HSV zijn opgenomen. Tevens kunnen er enkele bijbelliederen uit de bundel “Weerklank” gezongen worden. Op het bord voor in de kerk staat aangegeven welke psalmen/ gezangen en bijbelliederen we tijdens de diensten zingen.
  • De eigen predikant zal in de avonddienst zoveel mogelijk een leerdienst houden, waarin de catechismus per zondag of andere belijdenisgeschriften worden behandeld.
X